لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
گزینه مناسب را انتخاب کنید.

I’ll …………… Dad. He is fixing the car.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: ……………… one is your book?

B: The blue one.

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

Mohammad is a …………… boy. He’s wearing a ………………….. .

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

They are playing football in the ……………….

با توجه به معنی جمله، جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید.( شروع شدن= starts)

It is a color. It starts with (W). it is ……………………

What are they ………. ?  They are playing football.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

Our flat has 40 ………………. .

کدام کلمه از لحاظ معنی با بقیه متفاوت است؟

با توجه به سوال پرسیده شده، گزینه مناسب کدام است؟

How old is your aunt?

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

We watch TV in the ………………….. .

با توجه به تصاویر زیر، به سوالات پاسخ کامل دهید.

What's the man doing?
What's the woman doing?

کدام گزینه مکالمه زیر را کامل می کند؟

A: ……………………. ?

B: She is wearing a black dress.

مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

A: What are you doing?

B: I am ………….. morning newspaper.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.( امتحان= test)(الان= now)

I’ll have an English test. I am ……………. English now.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: I’m so hungry.

B: Ok. ……………… your lunch.

میان کلمات کدام گزینه ارتباط معنایی دیده نمی شود؟

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Which one is Maryam?

کدام گزینه مکالمه زیر را کامل می کند؟

A: What’s your uncle’s job?

B: ……………………………. .

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: where is your mom?

B: She is in the ……….. . She is …………… dinner.

وقتی هوا سرد است، ما ............. میپوشیم.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

I am listening to the ………………… .

با توجه به توضیحات سوال، کدام گزینه پاسخ صحیح است؟

It starts with ‘ d ‘ . girls wear it. It is a ……………… .

What’s عینک آفتابی in English?

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: ………….. is Mr. Lotfi?

B: He is the old man. He is wearing a green jacket.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: …………….. is my book?

B: It is on the table.

با توجه به تصاویر داده شده کلمات را کامل کنید.

کدام یک از گزینه های زیر برای سوال پرسیده شده کاملا درست است؟

Which one is Mrs. Karimi?

با توجه به مکالمه زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: …………………. ?

B: He is an engineer.

کدام کلمه برای جای خالی مناسب است؟

My uncle works in a restaurant. He is a ……………….. .

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

My sister is ……………. With computer.

جاهای خالی را با استفاده از دانش خود کامل کنید.

My father is not young. He is …………….... .

This lesson is about numbers. It’s ……………… .

You wear it on your head. It’s……………... .

My mother works in a house. She is a …………………… .

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

It is starts with (F). we live in it. It is a ………………. .

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

What color is the sun?

گزینه مناسب را کدام است؟

A: Which one is your mother?

B: She’s …………… tall woman.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: …………….. is your fathers’ job?

B: He is a doctor.