لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
با توجه به تصاویر زیر، به سوالات پاسخ کامل دهید.What's the man doing?
What's the woman doing?
گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: I’m so hungry.

B: Ok. ……………… your lunch.

با توجه به مکالمه زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: …………………. ?

B: He is an engineer.

با توجه به معنی جمله، جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید.( شروع شدن= starts)

It is a color. It starts with (W). it is ……………………

What are they ………. ?  They are playing football.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

We watch TV in the ………………….. .

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

Mohammad is a …………… boy. He’s wearing a ………………….. .

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

What color is the sun?

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

I’ll …………… Dad. He is fixing the car.

کدام یک از گزینه های زیر برای سوال پرسیده شده کاملا درست است؟

Which one is Mrs. Karimi?

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: …………….. is my book?

B: It is on the table.

مناسب ترین گزینه را انتخاب کنید.

A: What are you doing?

B: I am ………….. morning newspaper.
با توجه به توضیحات سوال، کدام گزینه پاسخ صحیح است؟

It starts with ‘ d ‘ . girls wear it. It is a ……………… .

کدام کلمه از لحاظ معنی با بقیه متفاوت است؟
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Which one is Maryam?

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: ………….. is Mr. Lotfi?

B: He is the old man. He is wearing a green jacket.

جاهای خالی را با استفاده از دانش خود کامل کنید.

My father is not young. He is …………….... .

This lesson is about numbers. It’s ……………… .

You wear it on your head. It’s……………... .

My mother works in a house. She is a …………………… .

با توجه به سوال پرسیده شده، گزینه مناسب کدام است؟

How old is your aunt?

کدام گزینه مکالمه زیر را کامل می کند؟

A: What’s your uncle’s job?

B: ……………………………. .

گزینه مناسب را کدام است؟

A: Which one is your mother?

B: She’s …………… tall woman.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: ……………… one is your book?

B: The blue one.

وقتی هوا سرد است، ما ............. میپوشیم.
با توجه به تصاویر داده شده کلمات را کامل کنید.
گزینه مناسب را انتخاب کنید.

My sister is ……………. With computer.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

Our flat has 40 ………………. .

What’s عینک آفتابی in English?
گزینه مناسب را انتخاب کنید.

It is starts with (F). we live in it. It is a ………………. .

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: where is your mom?

B: She is in the ……….. . She is …………… dinner.

میان کلمات کدام گزینه ارتباط معنایی دیده نمی شود؟
گزینه مناسب را انتخاب کنید.( امتحان= test)(الان= now)

I’ll have an English test. I am ……………. English now.

کدام گزینه مکالمه زیر را کامل می کند؟

A: ……………………. ?

B: She is wearing a black dress.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

They are playing football in the ……………….

کدام کلمه برای جای خالی مناسب است؟

My uncle works in a restaurant. He is a ……………….. .

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: …………….. is your fathers’ job?

B: He is a doctor.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

I am listening to the ………………… .


مشاور دیجیتال مارکتینگ