لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
نام کدام تصویر با حرف ( g) شروع می شود؟
گزینه درست برای جای خالی کدام است؟A: Sorry , what's your last name again?
B: Moniri , ...................... .
کدام گزینه از لحاظ املایی نادرست است؟
گزینه صحیح را انتخاب کنید

A: Who is he?

B: He is............

برای تنظیم لیست یک کلاس لازم است نامهای خانوادگی دانش آموزان به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شود . لطفا در مرتب سازی آن به مدیر مدرسه کمک کنید. ) . نام ها را به ترتیب حروف الفبا در کادر زیر بنویسید. (در هر خط یک نام))

  Pedrami- Kosari –Talebi- Ghasemi- Imani –Barani

املای کدام کلمه اشتباه است؟
اولین روز هفته در ایران کدام است؟
خدمتکار مدرسه برای خرید وسایل آزمایشگاه مدرسه لیستی را تهیه کرده است. به او کمک کنید تا تعداد هر وسیله را به حروف و به ترتیب از بالا به پایین در کادر زیر بنویسد

نام وسیله

تعداد به عدد

تعداد به حروف

 لوله آزمایشگاه

1

one

کپسول

17

.................

دماسنج

12

...................

با توجه به ترتیب روزها، جای خالی با کدام گزینه کامل می‌شود؟

Monday, Tuesday, …………………., Thursday.

برای معرفی یک دوست ( یک شخص) از کدام جمله استفاده می شود؟
میان واژگان کدام گزینه ارتباطی دیده نمی شود؟
با توجه به ترتیب اعداد، جای خالی را کدام گزینه کامل میکند؟

Sixteen- Fifteen – Fourteen -…………………..

در متن زیر چند First Name وجود دارد؟

Hello, I am Ahmad. My Friend is Hamed Karimi. My English teacher is Mr. Abedi.

معنی کدام یک از رنگ‌های زیر اشتباه نوشته شده است؟

مشاور دیجیتال مارکتینگ