لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
در متن زیر چند First Name وجود دارد؟

Hello, I am Ahmad. My Friend is Hamed Karimi. My English teacher is Mr. Abedi.

اولین روز هفته در ایران کدام است؟
با توجه به ترتیب روزها، جای خالی با کدام گزینه کامل می‌شود؟

Monday, Tuesday, …………………., Thursday.

با توجه به ترتیب اعداد، جای خالی را کدام گزینه کامل میکند؟

Sixteen- Fifteen – Fourteen -…………………..

نام کدام تصویر با حرف ( g) شروع می شود؟
کدام گزینه از لحاظ املایی نادرست است؟
معنی کدام یک از رنگ‌های زیر اشتباه نوشته شده است؟
میان واژگان کدام گزینه ارتباطی دیده نمی شود؟
گزینه صحیح را انتخاب کنید

A: Who is he?

B: He is............

املای کدام کلمه اشتباه است؟
برای تنظیم لیست یک کلاس لازم است نامهای خانوادگی دانش آموزان به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شود . لطفا در مرتب سازی آن به مدیر مدرسه کمک کنید. ) . نام ها را به ترتیب حروف الفبا در کادر زیر بنویسید. (در هر خط یک نام))

  Pedrami- Kosari –Talebi- Ghasemi- Imani –Barani

گزینه درست برای جای خالی کدام است؟A: Sorry , what's your last name again?
B: Moniri , ...................... .
خدمتکار مدرسه برای خرید وسایل آزمایشگاه مدرسه لیستی را تهیه کرده است. به او کمک کنید تا تعداد هر وسیله را به حروف و به ترتیب از بالا به پایین در کادر زیر بنویسد

نام وسیله

تعداد به عدد

تعداد به حروف

 لوله آزمایشگاه

1

one

کپسول

17

.................

دماسنج

12

...................

برای معرفی یک دوست ( یک شخص) از کدام جمله استفاده می شود؟

مشاور دیجیتال مارکتینگ