لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Quinces and pineapples are………………… .

حرف C در کدام یک صدای متفاوتی دارد؟

ساعات زیر را به دو روش اعلام کنید.

    1
    2
    3

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Let’s have something to drink. I’m …………..

با حروف به هم ریخته کلمه بسازید

1.o-l-c-k-c
2.s-d-r-e-a-d-s
3.u-b-n-m-r-e

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

I …………… hungry. Let’s have something to eat.

با توجه به متن گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: what time is it?

B: it’s seven ………………... .

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

This is my ……………. address, Reza72@yahoo.com.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 what time is it?    7:15

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

I’m going at 5:45 p.m.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

I’d like to have some ……………. With my tea.

با حروف بهم ریخته کلمه مناسب بسازید.

1.e-t-a
2.r-e-b-a-d
3.u-n-h-r-g-y
4.u-i-c-j-e

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

The color of carrot is  …………. .

جای خالی را کامل کنید.

A: What would you like to .......?
B: Some juice, please .

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Sahar is not well. I’m going to ………….. her today.

جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید.

1. My ………………. Phone number is 09123246578 .

2.My sister is a secretary. She works in a/an…………………….

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: what time are you leaving?

B: ……………9:30.

برای پاسخ‌های زیر سوال بسازید

1) ................................ ?
My favorite food is chicken.
2)...................................... ?
Some cake and tea.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: Are you going to visit Ali?

B: I’m not ………………….

کلمه مناسب را در جای خالی بگذارید.

1-What is your favorite ........ ?
I like apple.
2-I'm hungry, please give me some ............. .

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: where do you ………….?

B: 65 Bahar street.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

What ……………… you like to eat?

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: ……………… is his address?

B: 45 Resalat street, Hafezieh.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

That’s ……………… . I don’t want to eat more.