لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

I’d like to have some ……………. With my tea.

با توجه به متن گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: what time is it?

B: it’s seven ………………... .

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

This is my ……………. address, Reza72@yahoo.com.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

I …………… hungry. Let’s have something to eat.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 what time is it?    7:15

حرف C در کدام یک صدای متفاوتی دارد؟
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Let’s have something to drink. I’m …………..

جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید.

1. My ………………. Phone number is 09123246578 .

2.My sister is a secretary. She works in a/an…………………….

ساعات زیر را به دو روش اعلام کنید.
    1
    2
    3
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

I’m going at 5:45 p.m.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: where do you ………….?

B: 65 Bahar street.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Sahar is not well. I’m going to ………….. her today.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

What ……………… you like to eat?

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: what time are you leaving?

B: ……………9:30.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: Are you going to visit Ali?

B: I’m not ………………….

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

The color of carrot is  …………. .

با حروف به هم ریخته کلمه بسازید1.o-l-c-k-c
2.s-d-r-e-a-d-s
3.u-b-n-m-r-e
جای خالی را کامل کنید.A: What would you like to .......?
B: Some juice, please .
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: ……………… is his address?

B: 45 Resalat street, Hafezieh.

با حروف بهم ریخته کلمه مناسب بسازید.1.e-t-a
2.r-e-b-a-d
3.u-n-h-r-g-y
4.u-i-c-j-e
برای پاسخ‌های زیر سوال بسازید1) ................................ ?
My favorite food is chicken.
2)...................................... ?
Some cake and tea.
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

That’s ……………… . I don’t want to eat more.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Quinces and pineapples are………………… .

کلمه مناسب را در جای خالی بگذارید.1-What is your favorite ........ ?
I like apple.
2-I'm hungry, please give me some ............. .

مشاور دیجیتال مارکتینگ