لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
کلمه مناسب را در جای خالی بگذارید.1-What is your favorite ........ ?
I like apple.
2-I'm hungry, please give me some ............. .
با حروف بهم ریخته کلمه مناسب بسازید.1.e-t-a
2.r-e-b-a-d
3.u-n-h-r-g-y
4.u-i-c-j-e
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

This is my ……………. address, Reza72@yahoo.com.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: what time are you leaving?

B: ……………9:30.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: ……………… is his address?

B: 45 Resalat street, Hafezieh.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

That’s ……………… . I don’t want to eat more.

برای پاسخ‌های زیر سوال بسازید1) ................................ ?
My favorite food is chicken.
2)...................................... ?
Some cake and tea.
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Sahar is not well. I’m going to ………….. her today.

حرف C در کدام یک صدای متفاوتی دارد؟
جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید.

1. My ………………. Phone number is 09123246578 .

2.My sister is a secretary. She works in a/an…………………….

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: where do you ………….?

B: 65 Bahar street.

با حروف به هم ریخته کلمه بسازید1.o-l-c-k-c
2.s-d-r-e-a-d-s
3.u-b-n-m-r-e
با توجه به متن گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: what time is it?

B: it’s seven ………………... .

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

I’d like to have some ……………. With my tea.

ساعات زیر را به دو روش اعلام کنید.
    1
    2
    3
جای خالی را کامل کنید.A: What would you like to .......?
B: Some juice, please .
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: Are you going to visit Ali?

B: I’m not ………………….

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

I’m going at 5:45 p.m.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Let’s have something to drink. I’m …………..

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

What ……………… you like to eat?

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

The color of carrot is  …………. .

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 what time is it?    7:15

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

I …………… hungry. Let’s have something to eat.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Quinces and pineapples are………………… .

مشاور دیجیتال مارکتینگ