لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟I go to the gym at 1 p.m. in the ………………… .
فرض کنید جدول زیر برنامه اوقات فراغت شما را نشان میدهد . با توجه به جدول جواب سوالات زیر را به صورت کامل بدهید.
1.What days do you work with a computer?
2.What do you do on Tuesdays?
به سوال زیر پاسخ کامل بدهید.Can she swim?

No,.................................... .

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: ……………. is Ali from?

B: England.

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟Can you speak ………………?
کدام گزینه صحیح است؟
کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: ……………….. do you go to the gym?

B: on Mondays.

به سوال زیر درباره تلفظ کلمات پاسخ دهید. (Which یعنی کدام )

In which word "oo" has the short sound?

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: ……………… are you good at?

B: I am good at playing basketball.

به سوال زیر درباره تلفظ کلمات پاسخ دهید. (Which یعنی کدام )In which word "oo" has the long sound?
افعال مناسب برای عبارت های زیر به ترتیب در کدام گزینه دیده می شوند؟

A: ……………….. a horse.

B: ……………….. a mountain

C: ………………. A photo

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: Are you good at drawing?

B: ………................

به سوال زیر پاسخ کامل بدهید Are they Spanish?
Yes, ................................... .
به سوال زیر با توجه به کلمه داخل پرانتز جواب کامل دهید Are you from Brazil? ( China)

No, ..................................... .

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟Can they ……………… the holy Quran?
کدام گزینه متفاوت است؟
کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟My teacher is good at …………………. with computer.
کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: …………… can play tennis with you?

B: My father.

به سوال زیر پاسخ کامل دهید.

Are you good at making tea?

Yes, ........................................ .

نازنین میخواهد نامه ای به عمویش در کشور چین بنویسید و در مورد زمان نماز صبح از او بپرسد ولی معنای لغات زیر را به انگلیسی نمیداند . به او کمک کنید و معادل انگلیسی آنها را بنویسید.1.نماز صبح
2.قاره
3.کشور
4.چین