لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: ……………….. do you go to the gym?

B: on Mondays.

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟My teacher is good at …………………. with computer.
افعال مناسب برای عبارت های زیر به ترتیب در کدام گزینه دیده می شوند؟

A: ……………….. a horse.

B: ……………….. a mountain

C: ………………. A photo

نازنین میخواهد نامه ای به عمویش در کشور چین بنویسید و در مورد زمان نماز صبح از او بپرسد ولی معنای لغات زیر را به انگلیسی نمیداند . به او کمک کنید و معادل انگلیسی آنها را بنویسید.1.نماز صبح
2.قاره
3.کشور
4.چین
به سوال زیر درباره تلفظ کلمات پاسخ دهید. (Which یعنی کدام )

In which word "oo" has the short sound?

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: ……………… are you good at?

B: I am good at playing basketball.

به سوال زیر درباره تلفظ کلمات پاسخ دهید. (Which یعنی کدام )In which word "oo" has the long sound?
به سوال زیر با توجه به کلمه داخل پرانتز جواب کامل دهید Are you from Brazil? ( China)

No, ..................................... .

کدام گزینه متفاوت است؟
فرض کنید جدول زیر برنامه اوقات فراغت شما را نشان میدهد . با توجه به جدول جواب سوالات زیر را به صورت کامل بدهید.
1.What days do you work with a computer?
2.What do you do on Tuesdays?
کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: …………… can play tennis with you?

B: My father.

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟I go to the gym at 1 p.m. in the ………………… .
به سوال زیر پاسخ کامل بدهید Are they Spanish?
Yes, ................................... .
به سوال زیر پاسخ کامل بدهید.Can she swim?

No,.................................... .

به سوال زیر پاسخ کامل دهید.

Are you good at making tea?

Yes, ........................................ .

کدام گزینه صحیح است؟
کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟Can they ……………… the holy Quran?
کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: ……………. is Ali from?

B: England.

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟Can you speak ………………?
کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: Are you good at drawing?

B: ………................

مشاور دیجیتال مارکتینگ