لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

My teacher is good at …………………. with computer.

به سوال زیر پاسخ کامل بدهید

Are they Spanish?
Yes, ................................... .

به سوال زیر با توجه به کلمه داخل پرانتز جواب کامل دهید

Are you from Brazil? ( China)

No, ..................................... .

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

Can they ……………… the holy Quran?

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: ……………….. do you go to the gym?

B: on Mondays.

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: Are you good at drawing?

B: ………................

به سوال زیر پاسخ کامل دهید.

Are you good at making tea?

Yes, ........................................ .

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: …………… can play tennis with you?

B: My father.

کدام گزینه صحیح است؟

به سوال زیر درباره تلفظ کلمات پاسخ دهید. (Which یعنی کدام )

In which word "oo" has the long sound?

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

Can you speak ………………?

به سوال زیر پاسخ کامل بدهید.

Can she swim?

No,.................................... .

افعال مناسب برای عبارت های زیر به ترتیب در کدام گزینه دیده می شوند؟

A: ……………….. a horse.

B: ……………….. a mountain

C: ………………. A photo

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: ……………… are you good at?

B: I am good at playing basketball.

نازنین میخواهد نامه ای به عمویش در کشور چین بنویسید و در مورد زمان نماز صبح از او بپرسد ولی معنای لغات زیر را به انگلیسی نمیداند . به او کمک کنید و معادل انگلیسی آنها را بنویسید.

1.نماز صبح
2.قاره
3.کشور
4.چین

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

I go to the gym at 1 p.m. in the ………………… .

به سوال زیر درباره تلفظ کلمات پاسخ دهید. (Which یعنی کدام )

In which word "oo" has the short sound?

کدام گزینه پاسخ جای خالی است؟

A: ……………. is Ali from?

B: England.

کدام گزینه متفاوت است؟

فرض کنید جدول زیر برنامه اوقات فراغت شما را نشان میدهد . با توجه به جدول جواب سوالات زیر را به صورت کامل بدهید.


1.What days do you work with a computer?
2.What do you do on Tuesdays?