لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
گزینه مناسب را انتخاب کنید. (بعد از: after)

Summer comes after …………………….. .

در کدام کلمه th صدای /đ/ ندارد؟

متضاد کلمه های زیر را بنویسید

1.Cold

2.Dry

3.Winter

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A famous place is a place that everyone ………………… it.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

The farmer works ......... a field.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

My hobby is …………… in mountains in winter.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

Searching the internet means ……………….. the internet.

با توجه به کلمه داخل پرانتز پاسخ کوتاه و بلند دهید.

1.Are there many libraries in your school? (one)

2.What is Tehran famous for? (Milad tower)

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

There ……………. a lot of snow in winter.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

There are ………….. books in a library.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Mashhad is in the ……….. of Iran.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Tehran is the …………… of Iran.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

My city is very famous …………… its beautiful palaces.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: do you have any hobbies?

B: ………………… to stories on the radio.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

The students have more free time in ………………. .

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: Are there any libraries?

B: No, ……………… .

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

The farmer works ……………… a farm.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

…………. Isfahan like?

گزینه مناسب را انتخاب کنید.(بزرگتر = bigger)

Which one is bigger?

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

There aren't ……………… great museums in the city.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Are there ……………. Parks near here?

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

Which one is not correct.

با توجه به کلمه داخل پرانتز جواب بدید.

1.What do you like to do in your free time? (climb a mountain)

2.What do you like to do as a hobby? (play computer games)

برای جملات زیر سوالات مناسب بسازید.

1. ……………………… ?
No, there isn’t. there isn’t much rain in summer.

2. …………………….?
It is hot and dry most of the time.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

……………. there A lot of wind in spring?

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: Are there many cows in cattle?

B:…………… .

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: What do you do as a hobby?

B: ……………………………

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: Do you play tennis as a hobby?

B: Yes, I ………..

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

I enjoy …………. sports news on TV.