لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
با توجه به کلمه داخل پرانتز جواب بدید.

1.What do you like to do in your free time? (climb a mountain)

2.What do you like to do as a hobby? (play computer games)

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Tehran is the …………… of Iran.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

The farmer works ......... a field.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

There aren't ……………… great museums in the city.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Mashhad is in the ……….. of Iran.

در کدام کلمه th صدای /đ/ ندارد؟

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Are there ……………. Parks near here?

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

There are ………….. books in a library.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: do you have any hobbies?

B: ………………… to stories on the radio.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

Which one is not correct.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A famous place is a place that everyone ………………… it.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

My city is very famous …………… its beautiful palaces.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: What do you do as a hobby?

B: ……………………………

گزینه مناسب را انتخاب کنید.(بزرگتر = bigger)

Which one is bigger?

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

The students have more free time in ………………. .

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: Are there many cows in cattle?

B:…………… .

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

The farmer works ……………… a farm.

با توجه به کلمه داخل پرانتز پاسخ کوتاه و بلند دهید.

1.Are there many libraries in your school? (one)

2.What is Tehran famous for? (Milad tower)

گزینه مناسب را انتخاب کنید. (بعد از: after)

Summer comes after …………………….. .

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

…………. Isfahan like?

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: Do you play tennis as a hobby?

B: Yes, I ………..

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

Searching the internet means ……………….. the internet.

متضاد کلمه های زیر را بنویسید

1.Cold

2.Dry

3.Winter

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: Are there any libraries?

B: No, ……………… .

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

There ……………. a lot of snow in winter.

برای جملات زیر سوالات مناسب بسازید.

1. ……………………… ?
No, there isn’t. there isn’t much rain in summer.

2. …………………….?
It is hot and dry most of the time.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

I enjoy …………. sports news on TV.

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

My hobby is …………… in mountains in winter.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

……………. there A lot of wind in spring?