لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
مکالمه زیر را تکمیل کنید.

-What’s ……………………. ?
-He …………………… ……. running nose.
–You ………………….. see a doctor.

گزینه صحیح را انتخاب کنید

Can you ……………….. a pizza?

گزینه صحیح را نتخاب کنید.

A: Is she ……………?

B: No, she has a sore throat.

گزینه مناسب کدام است؟

My mother is weak ……………….. riding a bicycle.

کلمه ناهماهنگ را پیدا کنید.

با کلمه پرسشی مناسب کامل کنید.

A: ……………… Can cook well?

B: My mother.

گزینه ای را انتخاب کنید که حروف آن املای کلمه مورد نظر را کامل کند.

Patient: I have a headache, I cough a lot and I have a temp_r_ture.

Doctor: Oh! You have a cold.

گزینه مناسب کدام است؟

A: Is your uncle good at doing a puzzle?

B: Yes, he ………………

گزینه مناسب کدام است؟

A: What’s ………………..?

B: He has a cough.

با توجه به متن گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: If you have a backache, you should see a doctor and rest.

B: Thanks. It’s a good health ………….. .

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: I have ……………… .

B: Why don’t you go to the dentist?

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

A: What’s wrong with you?

B: I have ………….

جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید.

I can ………….. a bicycle, but I can’t drive a car.

با توجه به جمله، جای خالی را کامل کنید.

I have a backache. I have a ................. In my back.

برای جای خالی کلمه مناسب را انتخاب کنید.

My teacher is good at ……………………. with computer.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

 Ali is sneezing. He has a running nose and fever too. He has  a …………………….

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

………… a doctor.

گزینه مناسب کدام است؟

Can they ……………. The Holy Quran?

در کدام یک /ea/ صدای /e/ ندارد؟

برای بیماری زیر 2 مورد پیشنهاد سلامتی بنویسید.

I have a sore throat.