لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
گزینه صحیح را انتخاب کنید.

What …………………… on Sundays?

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

She ………………….. late for school.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

What ……………………. In the morning?

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: Does ……………… help lost people?

B: Yes.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Mahnaz ………………….. breakfast.

جمله سوالی زیر با کدام یک از گزینه ها کامل می شود؟

What color …………………. Your shoes?

جمله زیر چه آهنگی دارید؟

Do you travel by train?

با توجه به جملات برای هر جمله سوال مناسب بسازید.

1.Yes, he often speaks English.
2.We are usually at home in evenings.
3.Hamid wants that car.
4.My uncle has a beautiful hotel.
5. Sarah and Sarina have a Toy.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

I need some money so I should ……………… some from ATM.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

I am always on time. It means that I'm ………………………. Late.

از بین جملات زیر کدام rising نیست؟

فعل مناسب را انتخاب کنید

John always …………………. To bed at 10 p.m.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Ali is a kind person. He usually helps people by doing ……………. Work at hospital.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Mohsen is the employee at the inform-t-on desk.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

How many days in a week …………………… you and Reza have English class?

با توجه به کلمات داخل پرانتز به سوالات به صورت کامل پاسخ دهید.

1.Why does he take a bus? (cheap)
2.When do they work? (on Sundays)

جمله زیر چه آهنگی دارد؟

How Chinese people eat their food?

جمله سوالی زیر با کدام یک از گزینه ها کامل می شود؟

How many English books …………………….. ?

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

We always keep our room …………….. .

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

This teacher ………………… at school before 8.

کلمات داخل پرانتز ها را با املای درست کامل کنید.

1.She is nervous. Her child is (S – T – L – O)
2.When is the (K – E – B – R - A)? It’s at 12:30
3.She (O – S – J – E – N - Y) the film.
4.The color of (D – B – O – L - O) is red.