لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
جملات زیر را با فعل مناسب کامل کنید.1.I'm travelling to Shiraz. I'm ……………………………….. the plane.
2.Iranian always……………… a ceremony on Yalda night.
گزینه مناسب جای خالی کدام است؟

Mr. Amiri has a little daughter. …………….. name is Parisa.

جملات زیر را مرتب کرده و در کادر زیر بازنویسی کنید.1. friends- traveling- the world- Tina- are- around- ‘s- .

2. is- serious- little- not- my- brother – very- .

3. are- receptionist- now - they- to- talking-?
در متن زیر چند اشتباه گرامری وجود دارد .

It’s 7:30 in the morning. My brother and I am in the kitchen. I’m make coffee. There is a table in our kitchen. The tables’ color is pink. My brother is a doctor. He is eat breakfast now.

گزینه مناسب جای خالی کدام است؟

The children eat …………. dinner.

گزینه مناسب جای خالی کدام است؟

We enjoy watching ……………. On special days.

گزینه مناسب جای خالی کدام است؟

A: Excuse me! I have a reservation here.

B: ……………. , where is your passport?

A: here you are.

گزینه مناسب جای خالی کدام است؟

………….. are visiting Yazd for three days.

گزینه مناسب جای خالی کدام است؟

My friends are really …………….. , because they speak a lot.

گزینه مناسب جای خالی کدام است؟

They are …………………. students. They study very much.

کدام گزینه صحیح است؟
در جملات زیر برای قسمتی که زیر آن خط کشیده شده است سوال مناسب طرح کنید.

1.Sara is traveling to Tehran by plane.

2.Ali is booking a room.

3.Shiva is speaking to the teacher.

4.Yes, they are. They are traveling to Shiraz.
جمله زیر آهنگ افتان دارند یا خیزان؟ Is he a tourist?
گزینه مناسب جای خالی کدام است؟ (attend یعنی شرکت کردن)

A: Is your brother attending the Islamic revolution anniversary?

B: Yes, He is …………………… in the revolution ceremony.

گزینه مناسب جای خالی کدام است؟

Every year, Iranian people ……………… Nuclear Energy martyrs.

مشاور دیجیتال مارکتینگ