لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
برای جملات زیر سوالات مناسب بسازید.

1.Ali and Reza wore their shoes at 7.
2.Zahra installed a program 2 days ago.
3.Sarah had a car crash at 9.
4.No, she cut her finger.
5.Yes, I was happy before noon.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

I’m interested ……………………. war movies.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

We ……………….. go to the park last week.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

A: Are you writing the letter now?

B: No, I ……………….. it 2 hours ago.

کدام یک از جملات زیر Falling است؟

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

I …………….. an e-mail from my friend.

کلمات بهم ریخته در جملات زیر را مرتب کنید.

1.Did you watch the (s-e-o-r-r-t-p) on TV last night?
2.My hand is (i-g-d-b-l-e-e-n).
3.there are more than 30 TV (e-a-h-n-c-l-s).
4.he has some (s-s-i-e-u-r-b)
5.What a (c-s-i-t-t-a-n-a-f) day!
6.That’ll be all (u-f-n).

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Where …………… you ……………… TV last night?

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

They practiced English …………….. .

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

They …………………. a TV program last month.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Did he …………….. many guest yesterday.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

They saw ……………….. in the park.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

The child has a ……………. On his face.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

How many ……………….. you buy yesterday?

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

We connected ……………. The Internet 3days ago.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

There …………… nobody in the office.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Did she …………… her knee yesterday?

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

Bob ………………… download the book last night.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

He didn’t …………… water.

گزینه صحیح را انتخاب کنید.

It was 9 o’clock when they ……………….. the hotel.

با توجه به کلمات داخل پرانتز به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.

1.why did you use a bus yesterday? (cheap)
2.did Mrs.Emami teach Arabic at school? (No)
3.How did you get the information? (use IT)