لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
زبان و ملیت کدام کشور یکسان نیست؟

Asia is a ....................... .

He is an ................ man. He speaks ................. .

A: Are you and your friend from England? B: Yes, ............ are.

A: Where are they from? B: They are .................... .

Is .................. British?

ملیت کدام کشور به درستی نوشته نشده است؟

Mina is 6 years old. She is my ..................

A; What is your ................ ? B: I'm British

کدام کلمه نا هماهنگ است؟

England- France - Chinese - Iran

a person who is from .......... is ............. .

زبان و ملیت کدام کشور یکسان است؟ ( مثال :Italy: Italian , Italian )

He speaks .............. , .............. and.............. .

I'm originally ................... but I live in ................... .

A: Are you from China? B: No, ............... .

شمال شرقی به انگلیسی؟

Which one is “direction, nationality, language, country” in order?

which one= کدام یک, in order= به ترتیب

A: .............. you Brazilian? B: No,...................... .

دیکته کلمه ناقص زیر با حروف کدام گزینه تکمیل میشود؟ (ترتیب حروف مورد توجه قرار گیرد)

_ntr_d_cing
(معرفی کردن)

Sara is from India. She speaks.................. .

A: Is Iran a beautiful country? B: Yes, ................... is.

A: Are you from Brazil? B:No, I'm................... .

Are you from ..................... ?

ترجمه کدام واژه نادرست است؟

...........Ali and Reza from Iran?

A:............................................? B: She is from India.

A: Where are you from? B: ..........................

املای کدام ملیت به درستی نوشته نشده است؟

کلمه نا هماهنگ از نظر معنی کدام است؟

دیکته صحیح واژه مناسب جای خالی کدام است؟

Iran is a ............... country.