لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
املای کدام ملیت به درستی نوشته نشده است؟
Are you from ..................... ?
زبان و ملیت کدام کشور یکسان است؟ ( مثال :Italy: Italian , Italian )
A:............................................? B: She is from India.
شمال شرقی به انگلیسی؟
Which one is “direction, nationality, language, country” in order?which one= کدام یک, in order= به ترتیب
A: Are you and your friend from England? B: Yes, ............ are.
A: Where are you from? B: ..........................
A; What is your ................ ? B: I'm British
کلمه نا هماهنگ از نظر معنی کدام است؟
a person who is from .......... is ............. .
ترجمه کدام واژه نادرست است؟
دیکته کلمه ناقص زیر با حروف کدام گزینه تکمیل میشود؟ (ترتیب حروف مورد توجه قرار گیرد)_ntr_d_cing
(معرفی کردن)
زبان و ملیت کدام کشور یکسان نیست؟
A: Is Iran a beautiful country? B: Yes, ................... is.
Is .................. British?
A: Where are they from? B: They are .................... .
کدام کلمه نا هماهنگ است؟England- France - Chinese - Iran
...........Ali and Reza from Iran?
ملیت کدام کشور به درستی نوشته نشده است؟
Mina is 6 years old. She is my ..................
دیکته صحیح واژه مناسب جای خالی کدام است؟Iran is a ............... country.
He speaks .............. , .............. and.............. .
A: .............. you Brazilian? B: No,...................... .
A: Are you from China? B: No, ............... .
He is an ................ man. He speaks ................. .
A: Are you from Brazil? B:No, I'm................... .
I'm originally ................... but I live in ................... .
Sara is from India. She speaks.................. .
Asia is a ....................... .