لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
گزینه مناسب برای جا خالی را انتخاب کنیدA: ................... do yo go to the gym?
B: On Mondays.
I ................................. every evening.
املای کدام کلمه صحیح است؟
- Are you from ..................?
برای قسمت داخل پرانتز سوال مناسب بسازیدI (go to the gym) every Wednesday .
I am originally ................ but I live in ............ .
کدام دو کلمه متضاد نیستند؟
سوال مناسب برای مکالمه زیر کدام است؟A: ................................... ?
B: She is from India.
I study my lessons ............. the evenings.
به سوال زیر با توجه به کلمات داخل پرانتز جواب دهیدWhat do you do in the afternoons?(watch/ TV)
I visit my ............... every weekend.
ترجمه انگلیسی عبارت "آخر هفته ی خوبی داشته باشید!" در کدام گزینه به درستی آمده است؟
I ................... my lessons at school everyday.
کدام گزینه از لحاظ تلفظی برای کلمه " دانش آموز" صحیح نیست؟Which is not correct about the pronunciation of “student”?
کدام کلمه نا هماهنگ است؟
برای قسمت داخل پرانتز سوال مناسب بسازیدI go to the gym (every Wednesday) .
What days do you go to the library?
Weekends are Thursday and ................. in Iran.
I go to the gym .................... Mondays.
زمان های مشخص شده به ترتیب به کدام قسمت از روز مربوط میشوند؟a) 5 p.m        b) 3 a.m        c) 9 p.m
روز قبل از " جمعه " کدام است؟
a person who is from ............... is ............... .
کدام گزینه صحیح است؟
10 ................. is 10 o-clock in the morning.
He speaks ................ , ................ and ............... in class.
گزینه مناسب برای جاهای خالی را به ترتیب انتخاب کنید؟

-Are you Italian?

-No, I’m originally from ………………………, but I live in …………………………….. .

-Are your parents ………………………………. too?

-My mother is American, but my father is ….……………. . 

کدام کلمه از لحاظ املایی نادرست است؟
I climb a ....................... on Saturday.
............. is the beginning of the week in our country.
I’m very good ................ English.
مشاور دیجیتال مارکتینگ