لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
کدام کلمه نا هماهنگ است؟

کدام کلمه از لحاظ املایی نادرست است؟

I visit my ............... every weekend.

برای قسمت داخل پرانتز سوال مناسب بسازید

I (go to the gym) every Wednesday .

I go to the gym .................... Mondays.

کدام گزینه از لحاظ تلفظی برای کلمه " دانش آموز" صحیح نیست؟

Which is not correct about the pronunciation of “student”?

He speaks ................ , ................ and ............... in class.

روز قبل از " جمعه " کدام است؟

10 ................. is 10 o-clock in the morning.

برای قسمت داخل پرانتز سوال مناسب بسازید

I go to the gym (every Wednesday) .

املای کدام کلمه صحیح است؟

a person who is from ............... is ............... .

کدام دو کلمه متضاد نیستند؟

ترجمه انگلیسی عبارت "آخر هفته ی خوبی داشته باشید!" در کدام گزینه به درستی آمده است؟

کدام گزینه صحیح است؟

I ................... my lessons at school everyday.

سوال مناسب برای مکالمه زیر کدام است؟

A: ................................... ?
B: She is from India.

زمان های مشخص شده به ترتیب به کدام قسمت از روز مربوط میشوند؟

a) 5 p.m        b) 3 a.m        c) 9 p.m

Weekends are Thursday and ................. in Iran.

- Are you from ..................?

I ................................. every evening.

به سوال زیر با توجه به کلمات داخل پرانتز جواب دهید

What do you do in the afternoons?(watch/ TV)

I climb a ....................... on Saturday.

I study my lessons ............. the evenings.

گزینه مناسب برای جا خالی را انتخاب کنید

A: ................... do yo go to the gym?
B: On Mondays.

I am originally ................ but I live in ............ .

What days do you go to the library?

گزینه مناسب برای جاهای خالی را به ترتیب انتخاب کنید؟

-Are you Italian?

-No, I’m originally from ………………………, but I live in …………………………….. .

-Are your parents ………………………………. too?

-My mother is American, but my father is ….……………. . 

I’m very good ................ English.

............. is the beginning of the week in our country.