لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
کدام دو کلمه متضاد نیستند؟
املای کدام کلمه صحیح است؟
What days do you go to the library?
به سوال زیر با توجه به کلمات داخل پرانتز جواب دهیدWhat do you do in the afternoons?(watch/ TV)
Weekends are Thursday and ................. in Iran.
I ................... my lessons at school everyday.
کدام گزینه صحیح است؟
10 ................. is 10 o-clock in the morning.
I visit my ............... every weekend.
I am originally ................ but I live in ............ .
I study my lessons ............. the evenings.
a person who is from ............... is ............... .
کدام کلمه از لحاظ املایی نادرست است؟
روز قبل از " جمعه " کدام است؟
زمان های مشخص شده به ترتیب به کدام قسمت از روز مربوط میشوند؟a) 5 p.m        b) 3 a.m        c) 9 p.m
گزینه مناسب برای جا خالی را انتخاب کنیدA: ................... do yo go to the gym?
B: On Mondays.
سوال مناسب برای مکالمه زیر کدام است؟A: ................................... ?
B: She is from India.
I climb a ....................... on Saturday.
- Are you from ..................?
گزینه مناسب برای جاهای خالی را به ترتیب انتخاب کنید؟

-Are you Italian?

-No, I’m originally from ………………………, but I live in …………………………….. .

-Are your parents ………………………………. too?

-My mother is American, but my father is ….……………. . 

He speaks ................ , ................ and ............... in class.
برای قسمت داخل پرانتز سوال مناسب بسازیدI (go to the gym) every Wednesday .
............. is the beginning of the week in our country.
I’m very good ................ English.
I go to the gym .................... Mondays.
کدام گزینه از لحاظ تلفظی برای کلمه " دانش آموز" صحیح نیست؟Which is not correct about the pronunciation of “student”?
ترجمه انگلیسی عبارت "آخر هفته ی خوبی داشته باشید!" در کدام گزینه به درستی آمده است؟
کدام کلمه نا هماهنگ است؟
I ................................. every evening.
برای قسمت داخل پرانتز سوال مناسب بسازیدI go to the gym (every Wednesday) .
مشاور دیجیتال مارکتینگ