لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
روز قبل از " جمعه " کدام است؟
I ................... my lessons at school everyday.
به سوال زیر با توجه به کلمات داخل پرانتز جواب دهیدWhat do you do in the afternoons?(watch/ TV)
Weekends are Thursday and ................. in Iran.
I go to the gym .................... Mondays.
گزینه مناسب برای جا خالی را انتخاب کنیدA: ................... do yo go to the gym?
B: On Mondays.
کدام گزینه صحیح است؟
I study my lessons ............. the evenings.
I ................................. every evening.
What days do you go to the library?
کدام گزینه از لحاظ تلفظی برای کلمه " دانش آموز" صحیح نیست؟Which is not correct about the pronunciation of “student”?
برای قسمت داخل پرانتز سوال مناسب بسازیدI (go to the gym) every Wednesday .
کدام دو کلمه متضاد نیستند؟
I’m very good ................ English.
ترجمه انگلیسی عبارت "آخر هفته ی خوبی داشته باشید!" در کدام گزینه به درستی آمده است؟
- Are you from ..................?
a person who is from ............... is ............... .
زمان های مشخص شده به ترتیب به کدام قسمت از روز مربوط میشوند؟a) 5 p.m        b) 3 a.m        c) 9 p.m
I am originally ................ but I live in ............ .
برای قسمت داخل پرانتز سوال مناسب بسازیدI go to the gym (every Wednesday) .
He speaks ................ , ................ and ............... in class.
I climb a ....................... on Saturday.
سوال مناسب برای مکالمه زیر کدام است؟A: ................................... ?
B: She is from India.
املای کدام کلمه صحیح است؟
کدام کلمه نا هماهنگ است؟
I visit my ............... every weekend.
10 ................. is 10 o-clock in the morning.
کدام کلمه از لحاظ املایی نادرست است؟
............. is the beginning of the week in our country.
گزینه مناسب برای جاهای خالی را به ترتیب انتخاب کنید؟

-Are you Italian?

-No, I’m originally from ………………………, but I live in …………………………….. .

-Are your parents ………………………………. too?

-My mother is American, but my father is ….……………. . 


مشاور دیجیتال مارکتینگ