لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
برای قسمت داخل پرانتز سوال مناسب بسازید

I (go to the gym) every Wednesday .

I visit my ............... every weekend.

Weekends are Thursday and ................. in Iran.

کدام گزینه صحیح است؟

روز قبل از " جمعه " کدام است؟

کدام دو کلمه متضاد نیستند؟

I study my lessons ............. the evenings.

- Are you from ..................?

به سوال زیر با توجه به کلمات داخل پرانتز جواب دهید

What do you do in the afternoons?(watch/ TV)

گزینه مناسب برای جاهای خالی را به ترتیب انتخاب کنید؟

-Are you Italian?

-No, I’m originally from ………………………, but I live in …………………………….. .

-Are your parents ………………………………. too?

-My mother is American, but my father is ….……………. . 

ترجمه انگلیسی عبارت "آخر هفته ی خوبی داشته باشید!" در کدام گزینه به درستی آمده است؟

What days do you go to the library?

a person who is from ............... is ............... .

برای قسمت داخل پرانتز سوال مناسب بسازید

I go to the gym (every Wednesday) .

سوال مناسب برای مکالمه زیر کدام است؟

A: ................................... ?
B: She is from India.

He speaks ................ , ................ and ............... in class.

I am originally ................ but I live in ............ .

کدام گزینه از لحاظ تلفظی برای کلمه " دانش آموز" صحیح نیست؟

Which is not correct about the pronunciation of “student”?

کدام کلمه از لحاظ املایی نادرست است؟

............. is the beginning of the week in our country.

املای کدام کلمه صحیح است؟

I ................................. every evening.

I go to the gym .................... Mondays.

I’m very good ................ English.

10 ................. is 10 o-clock in the morning.

کدام کلمه نا هماهنگ است؟

زمان های مشخص شده به ترتیب به کدام قسمت از روز مربوط میشوند؟

a) 5 p.m        b) 3 a.m        c) 9 p.m

I climb a ....................... on Saturday.

گزینه مناسب برای جا خالی را انتخاب کنید

A: ................... do yo go to the gym?
B: On Mondays.

I ................... my lessons at school everyday.