لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
How do you spell Kamali?
A: Hello Mina. B: ........................ .
کدام یک اسم کوچک نیست؟
املای واژه "ببخشید" در کدام گزینه به درستی آمده است؟
A:How do you .................... your name? B: M-A-H-S-A
A: Good morning Mr.Karimi . This is my mother. B: Hello,............................. Rasouli.
کدام دو کلمه متضاد نیست؟
وقتی که ندانیم خانومی متاهل است یا مجرد، از کدام استفاده میکنیم؟
Teacher: Hi, class. Students: ....................... teacher.
A: ................................ ? B: Maryam, M-A-R-Y-A-M.
I am Farnaz Saberi. My ................ name is Farnaz.
املای واژه "دوشیزه" در کدام گزینه به درستی آمده است؟
کدام واژه درست معنا شده است؟
کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟
A: Good afternoon. How are you? B: ................. .
A: My last name is ............. . B: ..................... is a boy name.
کدام واژه نادرست معنا شده است؟
کدام گزینه در جواب سوال زیر نمی اید؟How are you?
gray is a ............ .
املای واژه "دختر " در کدام گزینه به درستی آمده است؟