لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
املای واژه "دوشیزه" در کدام گزینه به درستی آمده است؟

وقتی که ندانیم خانومی متاهل است یا مجرد، از کدام استفاده میکنیم؟

A: Good morning Mr.Karimi . This is my mother. B: Hello,............................. Rasouli.

کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

gray is a ............ .

کدام واژه درست معنا شده است؟

املای واژه "دختر " در کدام گزینه به درستی آمده است؟

A: My last name is ............. . B: ..................... is a boy name.

A: Hello Mina. B: ........................ .

کدام گزینه در جواب سوال زیر نمی اید؟

How are you?

A: Good afternoon. How are you? B: ................. .

How do you spell Kamali?

املای واژه "ببخشید" در کدام گزینه به درستی آمده است؟

A:How do you .................... your name? B: M-A-H-S-A

کدام دو کلمه متضاد نیست؟

کدام یک اسم کوچک نیست؟

کدام واژه نادرست معنا شده است؟

A: ................................ ? B: Maryam, M-A-R-Y-A-M.

I am Farnaz Saberi. My ................ name is Farnaz.

Teacher: Hi, class. Students: ....................... teacher.