لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
Teacher: Hi, class. Students: ....................... teacher.
وقتی که ندانیم خانومی متاهل است یا مجرد، از کدام استفاده میکنیم؟
کدام واژه درست معنا شده است؟
کدام واژه نادرست معنا شده است؟
کدام گزینه در جواب سوال زیر نمی اید؟How are you?
املای واژه "دوشیزه" در کدام گزینه به درستی آمده است؟
کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟
کدام یک اسم کوچک نیست؟
A: Good afternoon. How are you? B: ................. .
How do you spell Kamali?
A: Hello Mina. B: ........................ .
gray is a ............ .
املای واژه "ببخشید" در کدام گزینه به درستی آمده است؟
A: ................................ ? B: Maryam, M-A-R-Y-A-M.
کدام دو کلمه متضاد نیست؟
A: Good morning Mr.Karimi . This is my mother. B: Hello,............................. Rasouli.
I am Farnaz Saberi. My ................ name is Farnaz.
املای واژه "دختر " در کدام گزینه به درستی آمده است؟
A:How do you .................... your name? B: M-A-H-S-A
A: My last name is ............. . B: ..................... is a boy name.