لطفا  نام و نام خانوادگی و نام کلاس خود را با دقت وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
نام کلاس
املای واژه "دختر " در کدام گزینه به درستی آمده است؟

املای واژه "دوشیزه" در کدام گزینه به درستی آمده است؟

A: Hello Mina. B: ........................ .

A: My last name is ............. . B: ..................... is a boy name.

کدام دو کلمه متضاد نیست؟

کدام واژه نادرست معنا شده است؟

A: Good morning Mr.Karimi . This is my mother. B: Hello,............................. Rasouli.

Teacher: Hi, class. Students: ....................... teacher.

A:How do you .................... your name? B: M-A-H-S-A

کدام واژه درست معنا شده است؟

کدام یک اسم کوچک نیست؟

I am Farnaz Saberi. My ................ name is Farnaz.

gray is a ............ .

A: Good afternoon. How are you? B: ................. .

وقتی که ندانیم خانومی متاهل است یا مجرد، از کدام استفاده میکنیم؟

How do you spell Kamali?

املای واژه "ببخشید" در کدام گزینه به درستی آمده است؟

کدام کلمه با بقیه متفاوت است؟

A: ................................ ? B: Maryam, M-A-R-Y-A-M.

کدام گزینه در جواب سوال زیر نمی اید؟

How are you?